EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 13 artiklan mukainen tietojen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste

Me, Knorr-Bremse AG (jäljempänä ”yhtiö”), olemme iloisia, että vierailet verkkosivustollamme osoitteessa www.knorr-bremsecvs.com, www.knorr-bremsesfn.biz , www.knorr-bremsesfn.biz/training.

Tietosuoja ja tietoturva ovat yhtiöllemme erittäin tärkeitä verkkosivustomme käytön yhteydessä. Sen vuoksi haluamme tiedottaa sinulle tässä kohdin, mitä henkilötietojasi me keräämme, kun vierailet sivustollamme, ja mihin tarkoituksiin niitä käytetään.

Tämä tietojen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste tiedottaa sinulle henkilötietojesi käsittelystä yhtiössä ja sinun siihen liittyvistä tietosuojaoikeuksistasi. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteen sisällöstä, voit milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen:

info@knorr-bremse.com

Koska lakimuutokset tai yrityksemme sisäisten prosessien muutokset voivat vaatia tämän tietosuojaselosteen muokkaamista, pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste pätee yhtiön internetsivustolle, joka on haettavissa osoitteesta www.knorr-bremse.de sekä eri aliverkoista ja yksittäisiltä sivuilta (jäljempänä yhdessä ”verkkosivusto”).

Tämän tietosuojaselosteen saksankielinen versio on oikeudellisesti sitova.

1 § Määritelmät

Yhtiön tietosuojaseloste perustuu käsitteisiin, joita eurooppalaisten direktiivien ja asetusten laatija on käyttänyt GDPR-asetuksen säätämisessä. Tietosuojaselosteemme tulee olla helposti luettavissa ja ymmärrettävissä niin yleisölle kuin asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Sen takaamiseksi haluamme ensin selittää käyttämämme termit.

Käytämme tässä tietosuojaselosteessa muun muassa seuraavia käsitteitä:

1) Henkilötiedot

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavaa luonnollista henkilöä (jäljempänä ”rekisteröity”). Tunnistettavissa olevana henkilönä pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

2) Rekisteröity

Rekisteröity on tunnistettu tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä kerää ja/tai käsittelee.

3) Käsittely

Käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

4) Käsittelyn rajoittaminen

Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen tietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää käsittelyä.

5) Profilointi

Profiloinnilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.

6) Pseudonymisointi

Pseudonymisoinnilla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, edellyttäen että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu.

7) Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä koskevat erityiset kriteerit voidaan vahvistaa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

8) Henkilötietojen käsittelijä

Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

9) Vastaanottaja

Vastaanottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, jolle luovutetaan henkilötietoja, oli kyseessä kolmas osapuoli tai ei. Viranomaisia, jotka mahdollisesti saavat henkilötietoja tietyn tutkimuksen puitteissa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina.

10) Kolmas osapuoli

Kolmannella osapuolella tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta toimielintä kuin rekisteröityä, rekisterinpitäjää, henkilötietojen käsittelijää ja henkilöä, jolla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena.

11) Suostumus

Rekisteröidyn suostumuksella tarkoitetaan mitä tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen.

2 § Yhteystiedot

1) Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Rekisterinpitäjä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH

Moosacher Str. 80

80809 München

Saksa

Puh.:+49 (0) 89 / 3547-0

S-posti: info@knorr-bremse.com

2) Tietosuojavaltuutetun nimi ja osoite

Rekisterinpitäjän tietosuojavaltuutettu on:

Datenschutzbeauftragter der Knorr-Bremse Gruppe

Moosacher Str. 80

80809 München

Saksa

S-posti: dataprotectionofficer@knorr-bremse.com tai datenschutzbeauftragter@knorr-bremse.com

Jokainen rekisteröity voi milloin tahansa kääntyä tietosuojaa koskevilla kysymyksillä ja ehdotuksilla suoraan tietosuojavaltuutettumme puoleen.

3 § Rekisteröidyn oikeudet

Otamme henkilötietojesi suojaamisen vakavasti ja haluamme säilyttää oikeutesi. Tallennamme henkilötietojasi sen vuoksi vain niin kauan, kuin se on laillisesti sallittua alla mainittuihin tarkoituksiin.

Siten tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun näiden tietojen tallentaminen ei ole enää tarpeen tallennuksen tarkoituksen täyttämiseen.

Huomautamme sinulle siitä, että tietojesi antamista ei ole määritetty laillisesti eikä sopimuksen pohjalta, eikä niitä tarvita sopimuksen solmimiseen. Tietojen antamatta jättäminen voi kuitenkin aiheuttaa sen, että et voi käyttää tiettyjä toimintoja/palveluja verkkosivustollamme.

Lisäksi haluamme viitata oikeuksiisi, ennen kaikkea oikeuteen

• saada pääsy tietoihin, eli mitä henkilötietojasi me olemme tallentaneet;

• oikaista tiedot, jos huolimatta pyrkimyksestä tallentaa oikeita ja ajantasaisia tietoja olemme tallentaneet vääriä tietoja;

• poistaa tiedot, sikäli kuin kyseessä ei ole käsittelyn jatkamiseen oikeuttava tapaus;

• rajoittaa käsittelyä, sikäli kuin kyseessä on siihen oikeuttava syy;

• vastustaa tietojen käsittelyä;

• saada kopio tiedoista ja tarvittaessa siirtää tiedot toisille rekisterinpitäjille;

• peruuttaa suostumus tulevin vaikutuksin, mikäli olet antanut suostumuksen tietojesi käsittelyyn.

Yhteydenotto kaikissa yllä mainituissa tapauksissa:

Knorr-Bremse AG

Moosacher Str. 80

80809 München

Saksa

Puh.: +49 (0) 89 / 3547-0

info@knorr-bremse.com

Jos sinulla on kysyttävää, voit milloin tahansa ottaa yhteyttä meihin ja meidän tietosuojavaltuutettuumme.

Jos sinulla on syy tehdä valitus, voit kääntyä myös valvontaviranomaisen puoleen. Meistä ensisijaisesti vastuullinen valvontaviranomainen on:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

Promenade 27

91522 Ansbach

Saksa

Puhelin: +49 (0) 981 53 1300

Faksi: +49 (0) 981 53 98 1300

poststelle@lda.bayern.de

4 § Henkilötietojen kerääminen, evästeet ja käyttötavat

Riippuen siitä, mitä verkkosivustomme toimintoja tai palveluja hyödynnät, henkilötietojesi käyttäminen on tarpeen. Henkilötietojasi ei käytetä muuhun kuin tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötapoihin.

1) Verkkosivuston informatorinen käyttö

Verkkosivuston pelkässä informatorisessa käytössä, kun et rekisteröidy tai lähetä meille tietoja muilla tavoin, keräämme vain niitä henkilötietoja, joita selaimesi siirtää palvelimellemme. Kun haluat tarkastella verkkosivustoamme, keräämme seuraavia tietoja, jotka ovat teknisesti tarpeen, jotta voimme näyttää verkkosivustomme sinulle sekä varmistaa stabiilisuuden ja turvallisuuden (oikeusperuste on GDPR-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta):

– IP-osoite

– vierailun päivämäärä ja kellonaika

– aikaero Greenwichin aikaan (GMT)

– haun sisältö (konkreettinen sivu)

– vierailun tila / HTTP-tilakoodi

– siirretty datamäärä

– verkkosivu, jolta haku tulee

– selain ja versio.

2) Evästeet

Lisäksi yllä mainittuihin tietoihin käytämme niin kutsuttuja ”evästeitä”. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka www-palvelimme lähettää selaimeesi vierailusi yhteydessä ja jotka säilyvät päätelaitteellasi myöhempää hakua varten. Evästeet eivät voi suorittaa ohjelmia eivätkä siirtää viruksia tietokoneeseesi. Niiden tarkoituksena on tehdä verkkosivustosta käyttäjäystävällisemmän ja tehokkaamman.

Käytettyjen evästeiden tarkoituksena on ennen kaikkea määrittää, kuinka usein verkkosivustollamme vieraillaan, ja kävijöiden määrä, tunnistaa päätelaitteesi edelleen verkkosivustollamme vierailun yhteydessä tai siirryttäessä yhdeltä verkkosivustoltamme toiseen ja saada selville vierailusi päättymisajankohta. Näin saamme tietoomme, millä verkkosivustomme alueella ja millä muilla verkkosivuilla vierailijat ovat käyneet.

Näillä käyttötiedoilla ei voida tehdä käyttäjää koskevia päätelmiä. Näitä anonymisoidusti kerättyjä tietoja ei yhdistetä tämän tietosuojaraportin 4 luvun 1 mukaisesti sinun henkilötietoihisi, ja ne poistetaan välittömästi tilastollisen evaluoinnin jälkeen. Istunnon päättymisen jälkeen, eli kun päätät selainistuntosi, evästeet poistetaan päätelaitteeltasi.

a) Tämä verkkosivusto käyttää seuraavia evästeitä, joiden laajuus ja toimintatapa selvitetään seuraavassa:

– Tilapäiset evästeet (katso b)

– Pysyvät evästeet (katso c)

b) Tilapäiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimen. Niihin kuuluvat ennen kaikkea istuntoevästeet. Nämä tallentavat niin kutsutun istuntotunnuksen, jolla selaimesi eri haut voidaan kohdistaa samaan istuntoon. Näin tietokoneesi voidaan tunnistaa uudelleen, kun palaat verkkosivustollemme. Istuntoevästeet poistetaan, kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen.

c) Pysyviä (jatkuvia) evästeitä käytetään koulutusportaalissa ja verkkokaupassa, kun ”Pysy kirjautuneena” -toiminto on valittu. Nämä evästeet tallentavat käyttäjänimen, tokenin ja valitun kielen yhdeksi vuodeksi (voimassaoloaika) aktivoinnin päivämäärästä lukien.

d) Voit määrittää selainasetuksesi toiveittesi mukaan ja esimerkiksi estää kolmannen osapuolen evästeet tai kaikki evästeet. Huomautamme sinulle siitä, että et mahdollisesti voi käyttää tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja.

3) Yhteydenottomahdollisuus verkkosivuston kautta

Yhtiön verkkosivusto sisältää lakisääteisten määräysten perusteella tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yritykseemme sekä välittömän viestinnän, mikä käsittää niin kutsutun sähköpostin yleisen osoitteen (sähköpostiosoitteen). Sikäli kuin rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella, rekisteröidyn lähettämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti käsittelytarkoituksiin tai rekisteröityyn yhteydenottoa varten. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Emme vaikuttaa salaukseen, kun meihin otetaan yhteyttä suoraan sähköpostilla.

4) Koulutusportaali, B2B-verkkokauppa, ohjelmistolataus, NEO-rekisteröinti

Yhtiön verkkosivustossa on mahdollista rekisteröityä sähköisesti

- koulutusportaaliin osoitteessa https://www.knorr-bremsesfn.biz/training/default.aspx,

- B2B-verkkokauppaan osoitteessa https://www.knorr-bremsesfn.biz/default.aspx,

- ohjelmistolataukseen osoitteessa http://www.knorr-bremsecvs.com/de/activeservices/downloadservices/downloadsoftware_1/downloadsoftware_1.jsp,

- NEO-rekisteröintiin osoitteessa http://www.knorr-bremsecvs.com/en/products_1/diagnostics/neoregistration/neo.jsp.

Sikäli kuin rekisteröity rekisteröityy käyttäen yllä kuvatuista URL-osoitteista saatavaa lomaketta ja antaen siellä luetellut henkilötiedot, rekisteröidyn lähettämät henkilötiedot tallennetaan ja niitä käsitellään automaattisesti rekisteröinnin käsittelytarkoitukseen. Koulutusportaalissa, B2B-verkkokaupassa, ohjelmistolatauksessa ja NEO-rekisteröinnissä rekisteröidyt käyttäjät voivat sitten tarvittaessa hyödyntää palveluja, jotka ovat ainoastaan rekisteröityjen käyttäjien käytössä. Rekisteröinnin yhteydessä annetut henkilötiedot tallennetaan ja niitä käsitellään myös tätä tarkoitusta varten. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle

5) Tietosuojamääräykset LinkedIn-yhteisöpalvelun käytössä

Rekisterinpitäjä on integroinut tähän verkkosivustoon LinkedIn Corporationin komponentteja.

LinkedIn-yhteisöpalvelun operaattori on LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Tietosuojaa koskevista asioista vastaa Yhdysvaltojen ulkopuolella LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Joka kerta, kun haetaan verkkosivu, jossa on LinkedIn-komponentti (LinkedIn-liitännäinen), tämä komponentti saa aikaan sen, että rekisteröidyn selain lataa LinkedIn-komponentin vastaavan esityksen. Lisätietoja LinkedIn-liitännäisistä voidaan hakea osoitteesta https://developer.linkedin.com/plugins. Tämän teknisen menetelmän puitteissa LinkedIn saa tiedon, millä verkkosivustomme konkreettisella alisivulla rekisteröity vierailee.

Mikäli rekisteröity on kirjautunut samalla LinkedIn-yhteisöpalveluun, LinkedIn tunnistaa rekisteröidyn suorittaman verkkosivustomme haun yhteydessä ja verkkosivustollamme vierailun koko keston ajan, millä verkkosivustomme konkreettisilla alisivuilla rekisteröity vierailee. LinkedIn-komponentti kerää nämä tiedot, ja LinkedIn kohdistaa ne rekisteröidyn LinkedIn-tiliin. Kun rekisteröity painaa verkkosivustoomme integroitua LinkedIn-painiketta, LinkedIn kohdistaa tämän tiedon rekisteröidyn henkilökohtaiseen LinkedIn-käyttäjätiliin ja tallentaa nämä henkilötiedot.

LinkedIn saa LinkedIn-komponentin välityksellä tiedon, että rekisteröity on vieraillut verkkosivustollamme, kun rekisteröity on kirjautunut LinkedIn-yhteisöpalveluun samaan aikaan, kun hän hakee verkkosivustomme; näin tapahtuu siitä riippumatta, onko rekisteröity klikannut LinkedIn-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua, että näitä tietoja siirretään LinkedIn-yhteisöpalveluun, hän voi estää tämän siirtämisen kirjautumalla ulos LinkedIn-yhteisöpalvelusta, ennen kuin hän hakee verkkosivustomme.

LinkedIn antaa mahdollisuuden peruuttaa sähköpostiviestit, tekstiviestit ja kohdennetun mainonnan sekä hallita mainosasetuksia osoitteessa https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn käyttää lisäksi kumppaneita, kuten Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ja Lotame, jotka voivat asettaa evästeitä. Tällaiset evästeet voidaan estää osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIn-yhteisöpalvelun voimassa olevat tietosuojamääräykset voidaan hakea osoitteesta https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn-yhteisöpalvelun evästekäytäntö voidaan hakea osoitteesta https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

6) Tietosuojamääräykset Xing-yhteisöpalvelun käytössä

Rekisterinpitäjä on integroinut tähän verkkosivustoon Xing-yhteisöpalvelun komponentteja.

Xing-yhteisöpalvelun operaattori on XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksa.

Kun haetaan tämän verkkosivuston yksittäinen sivu, jota rekisterinpitäjä hallitsee ja johon on integroitu Xing-komponentti (Xing-liitännäinen), kyseinen Xing-komponentti johdattaa rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmässä olevan selaimen automaattisesti lataamaan vastaavan Xing-komponentin esityksen Xing-yhteisöpalvelusta. Lisätietoja Xing-liitännäisistä voidaan hakea osoitteesta https://dev.xing.com/plugins. Tämän teknisen menetelmän puitteissa Xing saa tiedon, millä verkkosivustomme konkreettisella alisivulla rekisteröity vierailee.

Mikäli rekisteröity on kirjautunut samalla Xing-yhteisöpalveluun, Xing tunnistaa rekisteröidyn suorittaman verkkosivustomme haun yhteydessä ja verkkosivustollamme vierailun koko keston ajan, millä verkkosivustomme konkreettisilla alisivuilla rekisteröity vierailee. Xing-komponentti kerää nämä tiedot, ja Xing kohdistaa ne rekisteröidyn Xing-tiliin. Kun rekisteröity painaa verkkosivustoomme integroitua Xing-painiketta, esimerkiksi Jaa-painiketta, Xing kohdistaa tämän tiedon rekisteröidyn henkilökohtaiseen Xing-käyttäjätiliin ja tallentaa nämä henkilötiedot.

Xing saa Xing-komponentin välityksellä tiedon, että rekisteröity on vieraillut verkkosivustollamme, kun rekisteröity on kirjautunut Xing-yhteisöpalveluun samaan aikaan, kun hän hakee verkkosivustomme; näin tapahtuu siitä riippumatta, onko rekisteröity klikannut Xing-komponenttia vai ei. Jos rekisteröity ei halua, että näitä tietoja siirretään Xing-yhteisöpalveluun, hän voi estää tämän siirtämisen kirjautumalla ulos Xing-yhteisöpalvelusta, ennen kuin hän hakee verkkosivustomme.

Xing-yhteisöpalvelun julkaisemat tietosuojamääräykset, jotka voidaan hakea osoitteesta https://www.xing.com/privacy, sisältävät tietoja, miten Xing kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja. Lisäksi Xing on julkaissut osoitteessa https://www.xing.com/app/share?op=data_protection Xing-yhteisöpalvelun Jaa-painiketta koskevan tietosuojailmoituksen.

7) Tietosuojamääräykset YouTube-videopalvelun käytössä

Rekisterinpitäjä on integroinut tähän verkkosivustoon YouTube-videopalvelun komponentteja.

YouTube-videopalvelun operaattori on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC on Google Inc.:n, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain Views, CA 94043-1351, USA, tytäryhtiö.

Kun haetaan tämän verkkosivuston yksittäinen sivu, jota rekisterinpitäjä hallitsee ja johon on integroitu YouTube-komponentti (YouTube-video), kyseinen YouTube-komponentti johdattaa rekisteröidyn tietotekniikkajärjestelmässä olevan selaimen automaattisesti lataamaan vastaavan YouTube-komponentin esityksen YouTube-videopalvelusta. Lisätietoja YouTube-videopalvelusta voidaan hakea osoitteesta https://www.youtube.com/yt/about/de/. Tämän teknisen menetelmän puitteissa YouTube ja Google saavat tiedon, millä verkkosivustomme konkreettisella alisivulla rekisteröity vierailee.

Mikäli rekisteröity on samalla kirjautunut YouTube-videopalveluun, YouTube tunnistaa haettaessa alisivua, jossa on YouTube-video, millä verkkosivustomme konkreettisella alisivulla rekisteröity vierailee. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot ja kohdistavat ne rekisteröidyn YouTube-tiliin.

YouTube ja Google saavat YouTube-komponentin välityksellä tiedon, että rekisteröity on vieraillut verkkosivustollamme, kun rekisteröity on kirjautunut YouTube-videopalveluun samaan aikaan kun hän hakee verkkosivustomme; näin tapahtuu siitä riippumatta, onko rekisteröity klikannut YouTube-videota vai ei. Jos rekisteröity ei halua, että näitä tietoja siirretään YouTube-videopalveluun ja Googlelle, hän voi estää tämän siirtämisen kirjautumalla ulos YouTube-videopalvelusta, ennen kuin hän hakee verkkosivustomme.

YouTube-videopalvelun julkaisemat tietosuojamääräykset, jotka voidaan hakea osoitteesta https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, sisältävät tietoja, miten YouTube ja Google keräävät, käsittelevät ja käyttävät henkilötietoja.

5 § Käsittelyn oikeusperuste

GDPR-asetuksen 6 artikla 1 kohta a alakohta toimii sellaisten käsittelyjen oikeusperusteena, joiden kohdalla pyydämme suostumuksen tiettyä käsittelytarkoitusta varten.

GDPR-asetuksen 6 artikla 1 kohta b alakohta toimii sellaisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena, joita tarvitaan sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

GDPR-asetuksen 6 artikla 1 kohta c alakohta on oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle, joka on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

GDPR-asetuksen 6 artikla 1 kohta d alakohta on oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle, joka on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.

GDPR-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta on oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle, joka on tarpeen meidän oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Sellaista voidaan olettaa, kun kyseessä on liiketoimintamme toteuttaminen ja edunvertailu on osoittanut, että liiketoiminnan toteuttaminen syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet.

6 § Tallennusaika

Henkilötietojen tallennuksen keston kriteeri on periaatteessa siihen liittyvä lakisääteinen säilytysaika. Tämän ajan päättymisen jälkeen vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, sikäli kuin niitä ei tarvita enää sopimuksen toimeenpanoon tai sopimuksen tekemiseen.

Kun henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus ei enää toteudu, tiedot poistetaan.

7 § Automatisoidut yksittäispäätökset

Yhtiö ei suorita automatisoituja yksittäispäätöksiä eikä profilointia.

Lataukset & palvelut

Share