Adatvédelmi nyilatkozat az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikke szerinti adatok kezelésre vonatozóan

Társaságunk, a Knorr-Bremse AG (a továbbiakban: a „társaság“) örömére szolgál, hogy Ön a www.knorr-bremsecvs.com, www.knorr-bremsesfn.biz , www.knorr-bremsesfn.biz/training cím alatt felkereste weboldalunkat.

Társaságunk számára fontos, hogy weboldalunk használata során biztosítsuk a megfelelő adatvédelmet és adatbiztonságot. Ezért ezúton tájékoztatjuk, hogy weboldalunk felkeresése során mely személyes adatait rögzítjük, és azokat mely célra használjuk fel.

Az adatkezelésre vonatkozó jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt Önnek személyes adatai társaságunknál történő kezelésére és az Ön ezzel kapcsolatos adatvédelmi jogaira vonatkozóan. Az adatvédelmi nyilatkozat tartalmával kapcsolatos kérdéseivel bármikor forduljon bizalommal az alábbi címre:

info@knorr-bremse.com

Miután a jogszabályok vagy a vállalaton belüli folyamatok módosulása a jelen adatvédelmi nyilatkozat kiigazítását tehetik szükségessé, kérjük Önt, olvassa át rendszeresen a jelen adatvédelmi nyilatkozatot.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a társaság internetes kínálatára vonatkozik, amely a www.knorr-bremse.hu domain, valamint különböző aldomainek és egyes oldalak (a továbbiakban együttesen: a „weboldal”) alatt hívható le.

Az adatvédelmi nyilatkozat német változata a jogilag kötelező érvényű.

§ 1 Fogalommeghatározások

A társaság adatvédelmi nyilatkozata az európai irányelvek és rendeletek alkotói által a GDPR elfogadása során alkalmazott fogalmakon alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunkat a nyilvánosság, illetve ügyfeleink és üzlettársaink számára is könnyen olvasható és érthető formában kívánjuk megfogalmazni. Ennek érdekében elsőként szeretnénk bemutatni a nyilatkozatban használt fogalmakat.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat többek között az alábbi fogalmakat tartalmazza:

1) Személyes adatok

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2) Érintett

Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő gyűjti és/vagy kezeli.

3) Adatkezelés

Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

4) Az adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

5) Profilalkotás

A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

6) Álnevesítés

Álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

7) Adatkezelő

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

8) Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

9) Címzett

Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

10) Harmadik fél

Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

11) Az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

§ 2 Kapcsolat

1) Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet értelmében vett adatkezelő:

Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH

Moosacher Str. 80

80809 München

Németország

Tel.: +49 (0) 89 / 3547-0

E-mail: info@knorr-bremse.com

2) Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Datenschutzbeauftragter der Knorr-Bremse Gruppe

Moosacher Str. 80

80809 München

Németország

E-mail: dataprotectionofficer@knorr-bremse.com vagy datenschutzbeauftragter@knorr-bremse.com

Az adatvédelemmel kapcsolatos bármely kérdés és észrevétel esetén minden érintett közvetlenül fordulhat adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

§ 3 Az érintett jogai

Komolyan vesszük az Ön személyes adatainak és jogainak védelmét. Személyes adatait ezért csak addig tároljuk, ameddig az az alábbi célok érdekében törvény szerint megengedett.

A tárolt személyes adatok törlésére azután kerül sor, ha az adatok tárolása a tárolás céljából már nem szükséges.

Felhívjuk figyelmét, hogy adatainak rendelkezésre bocsátását sem törvény, sem szerződés nem írja elő, és valamely szerződés kötéséhez sem szükséges. Ha nem bocsátja rendelkezésre adatait, előfordulhat, hogy a honlapunkon nem tud használni bizonyos funkciókat/szolgáltatásokat.

Fel szeretnénk hívni továbbá figyelmét a jogaira, különösen az alábbiakra:

• hozzáférési jog arra vonatkozóan, hogy a személyére vonatkozó mely adatait tároltuk;

• helyesbítéshez való jog, amennyiben annak ellenére, hogy mindent megteszünk a helyes és naprakész adatok rögzítéséért, hibás adatokat tároltunk;

• adatainak törléshez való jog, hacsak nem áll fenn kivételesen a további adatkezelésre feljogosító eset;

• az adatkezelés korlátozásához való jog, amennyiben erre jogosító indok áll fenn;

• az adatkezeléssel szembeni tiltakozáshoz való jog;

• adatok másolásához és esetlegesen más adatkezelők felé történő továbbításához való jog;

• hozzájárulásának visszavonására való jog a jövőre vonatkozóan, amennyiben hozzájárult adatainak kezeléséhez.

A fentiek szerinti valamennyi esetben forduljon az alábbi címre:

Knorr-Bremse AG

Moosacher Str. 80

80809 München

Németország

Tel.: +49 (0) 89 / 3547-0

info@knorr-bremse.com

Kérdés esetén bármikor felveheti a kapcsolatot velünk és adatvédelmi tisztviselőnkkel.

Esetleges panaszával fordulhat valamely felügyeleti hatósághoz is. Az esetünkben elsődleges felügyeleti hatóság:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

Promenade 27

91522 Ansbach

Németország

Telefon: +49 (0) 981 53 1300

Fax: +49 (0) 981 53 98 1300

poststelle@lda.bayern.de

§ 4 Személyes adatok gyűjtése, cookie-k és használat módok

Attól függően, hogy weboldalunk mely funkcióit és szolgáltatásait kívánja igénybe venni, szükség van személyes adatainak használatára. Személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megnevezett használati módok esetein túl nem kezeljük.

1) A weboldal tájékozódás céljából történő használata

A weboldalunk kizárólag tájékozódás céljából történő használata esetén, ha nem regisztrál vagy nem közöl velünk más módon információkat, csak azokat a személyes adatait gyűjtjük, amelyeket böngészője szerverünk felé továbbít. Ha meg kívánja tekinteni weboldalunkat, a számunkra technikailag szükséges alábbi adatok gyűjtésére kerül sor, hogy megjelenítsük Önnek weboldalunkat, és biztosítsuk annak stabilitását és biztonságát (ez a tevékenység a GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondatának f) pontján alapul):

– IP-cím

– megkeresés dátuma és időpontja

– a greenwichi időtől (GMT) eltérő időzóna

– kérés tartalma (konkrét oldal)

– a hozzáférés státusza/HTTP-státuszkód

– átküldött adatok mennyisége

– a weboldal, ahonnan a kérés érkezett

– böngésző és verzió.

2) Cookie-k

A fenti adatok mellett úgynevezett cookie-kat is használunk. A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyek weboldalunk felkeresésekor webszerverünkről az Ön böngészőjére kerülnek, így a böngésző az Ön gépén tárolja ezeket az oldal későbbi felkereséséig. A cookie-k nem képesek programok futtatására vagy számítógépes vírusok terjesztésére. Feladatuk, hogy az internetes kínálatot felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyék.

A felhasznált cookie-k külön feladata, hogy felmérjék weboldalaink használatának gyakoriságát és felhasználóink számát, és hogy számítógépét valamely oldalunk felkeresésekor vagy onnan egy másik weboldalra történő átváltáskor továbbra is azonosítani tudjuk, és meg tudjuk állapítani, mikor hagyta el az oldalt. Így megtudhatjuk, hogy weboldalunk mely területét és mely más weboldalakat keresnek fel felhasználóink.

Ezekből a felhasználói adatokból azonban nem következtethetünk a felhasználó személyére. Az anonim módon gyűjtött felhasználói adatok egyikét sem kapcsoljuk össze a jelen adatvédelmi nyilatkozat 4. pontja 1. számával szerinti személyes adataival, és a statisztikai kiértékelést követően azonnal töröljük őket. A munkamenet lezárulását követően, azaz amit befejezte a böngészési munkamenetet, a cookie-k törlésre kerülnek gépéről.

a) A jelen weboldal a következő fajta cookie-kat használja, amelyek terjedelmét és működését az alábbiakban mutatjuk be:

– átmeneti cookie-k (lásd b) pont)

– állandó cookie-k (lásd c) pont)

b) Az átmeneti cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ide tartoznak különösen a munkamenetcookie-k, amelyek az úgynevezett munkamenet-azonosítót tárolják: ennek segítségével böngészője különböző kérései hozzárendelhetők a közös munkamenethez. Ez lehetővé teszi, hogy számítógépét felismerjük, ha újra weboldalunkra látogat. Ha kijelentkezik, vagy bezárja a böngészőt, a munkamenetcookie-k törlődnek.

c) Az állandó cookie-kat a képzési portálon és a webshopban használjuk, ha Ön kiválasztotta a „bejelentkezve marad” funkciót. Ezek a cookie-k a bekapcsolástól számított egy évre (futamidő) tárolják a felhasználónevet, a tokent és a kiválasztott nyelvet. Ezek a cookie-k a bekapcsolástól számított egy évre (futamidő) tárolják a felhasználónevet, a tokent és a kiválasztott nyelvet.

d) Böngészője beállításait tetszőlegesen konfigurálhatja, és pl. elutasíthatja harmadik szolgáltató cookie-jainak vagy valamennyi cookie elfogadását. Felhívjuk figyelmét, hogy ily módon előfordulhat, hogy nem tudja használni a jelen weboldal összes funkcióját.

3) Kapcsolatfelvételi lehetőségek a weboldalon keresztül

A törvényi előírásoknak megfelelően a társaság weboldala tartalmaz olyan adatokat, amelyek lehetővé teszik a vállalatunkkal történő gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, illetve a közvetlen kommunikációt, amelynek része az úgynevezett elektronikus levelezéshez használt cím (e-mail cím) is. Amennyiben az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi adatlapon keresztül veszi fel az adatkezelővel a kapcsolatot, az érintett által megküldött személyes adataitok az ügyintézés céljából vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából automatikusan tárolásra kerülnek. Ezek a személyes adatok harmadik fél felé nem kerülnek továbbításra. Az e-mailben történő közvetlen kapcsolatfelvétel titkosítását nem tudjuk befolyásolni.

4) Képzési portál, B2B webshop, szoftverletöltés, NEO-regisztráció

A társaság weboldalán keresztül lehetőség nyílik az alábbi elektronikus regisztrációk elvégzésére:

- Képzési portál: https://www.knorr-bremsesfn.biz/training/default.aspx,

- B2B webshop: https://www.knorr-bremsesfn.biz/default.aspx,

- Szoftverletöltés: http://www.knorr-bremsecvs.com/de/activeservices/downloadservices/downloadsoftware_1/downloadsoftware_1.jsp,

- NEO-regisztráció: http://www.knorr-bremsecvs.com/en/products_1/diagnostics/neoregistration/neo.jsp.

Amennyiben az érintett a fenti URL-ek alatt rendelkezésre bocsátott adatlapon keresztül regisztrál, és az ott felsorolt személyes adatokat megadja, azokat a regisztráció feldolgozása érdekében automatikusan tároljuk és kezeljük. A képzési portálon, a B2B webshopban, a szoftverletöltés és NEO-regisztráció alatt a regisztrált felhasználók az esetlegesen csak regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásokat vehetik igénybe. A regisztráció során megadott személyes adatokat e célból is tároljuk és kezeljük. Ezek a személyes adatok harmadik fél felé nem kerülnek továbbításra.

5) Adatvédelmi rendelkezések a LinkedIn alkalmazására és felhasználására vonatkozóan

Az adatkezelő a jelen weboldalon beépítette a LinkedIn Corporation bizonyos moduljait.

A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA). Az Egyesült Államokon kívüli adatvédelmi kérdésekben a LinkedIn Ireland (Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország) illetékes.

Minden olyan weboldalunk minden egyes megnyitásakor, amely LinkedIn-modullal (LinkedIn-plug-in) rendelkezik, a modul kezdeményezi, hogy az érintett által használt böngésző letöltse a LinkedIn modul megfelelő megjelenítését. A LinkedIn-plug-inekkel kapcsolatos további információk a https://developer.linkedin.com/plugins oldalon találhatók. E technikai folyamat során a LinkedIn tudomást szerez arról, hogy az érintett weboldalunknak mely konkrét aloldalait kereste fel.

Amennyiben az érintett egyidejűleg be van jelentkezve az LinkedInnél, a LinkedIn weboldalunk érintett által történő minden megnyitásakor és a weboldalunkon történő tartózkodás teljes ideje alatt felismeri, hogy az érintett weboldalunk mely konkrét aloldalait kereste fel. A LinkedIn-modul összegyűjti ezeket az információkat, és a LinkedIn hozzárendeli őket az érintett LinkedIn-fiókjához. Ha az érintett megnyomja a weboldalunkon elhelyezett valamely LinkedIn-gombot, a LinkedIn ezt az információt hozzárendeli az érintett LinkedIn-fiókjához, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

Amennyiben az érintett a weboldalunk megnyitásakor be van jelentkezve a LinkedInnél, a LinkedIn a LinkedIn-modulon keresztül mindig – független attól, hogy az érintett rákattintott-e a LinkedIn-modulra vagy sem – információt kap arról, ha az érintett felkereste weboldalunkat. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ a LinkedIn számára továbbításra kerüljön, megakadályozhatja azzal, ha weboldalunk megnyitása előtt kijelentkezik LinkedIn-fiókjából.

A LinkedIn https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls oldalán lehetőség van az e-mailben vagy SMS-ben kapott üzenetek és célzott hirdetések lemondására, valamint a hirdetések beállításának kezelésére. A LinkedIn igénybe veszi továbbá szolgáltatók, pl. a Quantcast, a Google Analytics, a BlueKai, a DoubleClick, a Nielsen, a Comscore, az Eloqua és a Lotame szolgáltatásait, amelyek cookie-kat helyezhetnek el a gépeken. Ezeket a cookie-kat elutasíthatja a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oldalon. A LinkedIn érvényes adatvédelmi rendelkezései a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon találhatók. A LinkedIn cookie-kra vonatkozó irányelve a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oldalon található.

6) Adatvédelmi rendelkezések a Xing alkalmazására és felhasználására vonatkozóan

Az adatkezelő a jelen weboldalon beépítette a Xing bizonyos moduljait.

A Xing üzemeltetője a XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Németország).

A Xing-modul a jelen weboldal adatkezelő által üzemeltetett és Xing-modulokkal (Xing-plug-inekkel) rendelkező egyes oldalainak minden megnyitásakor kezdeményezi, hogy az érintett IT-rendszerének böngészője automatikusan letöltse a megfelelő Xing-modul megjelenítését. A Xing-plug-inekkel kapcsolatos további információk a https://dev.xing.com/plugins oldalon találhatók. E technikai folyamat során a Xing tudomást szerez arról, hogy az érintett weboldalunk mely konkrét aloldalait kereste fel.

Amennyiben az érintett egyidejűleg be van jelentkezve az Xingnél, a Xing weboldalunk érintett által történő minden megnyitásakor és a weboldalunkon történő tartózkodás teljes ideje alatt felismeri, hogy az érintett weboldalunk mely konkrét aloldalait kereste fel. A Xing-modul összegyűjti ezeket az információkat, és a Xing hozzárendeli őket az érintett Xing-fiókjához. Ha az érintett megnyomja a weboldalunkon elhelyezett valamely Xing-gombot, pl. a megosztásgombot, a Xing ezt az információt hozzárendeli az érintett Xing-fiókjához és tárolja ezeket a személyes adatokat.

Amennyiben az érintett a weboldalunk megnyitásakor be van jelentkezve a Xingnél, a Xing a Xing-modulon keresztül mindig – független attól, hogy az érintett rákattintott-e a Xing-modulra vagy sem – információt kap arról, ha az érintett felkereste weboldalunkat. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ a Xing számára továbbításra kerüljön, megakadályozhatja azzal, ha weboldalunk megnyitása előtt kijelentkezik Xing-fiókjából.

A Xing által a https://www.xing.com/privacy oldalon rendelkezésre bocsátott adatvédelmi rendelkezések magyarázatot nyújtanak a személyes adatok Xing által történő gyűjtéséről, kezeléséről és használatáról. A https://www.xing.com/app/share?op=data_protection oldalon a Xing közzétette továbbá a XING-megosztásgombra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóját is.

7) Adatvédelmi rendelkezések a YouTube alkalmazására és felhasználására vonatkozóan

Az adatkezelő a jelen weboldalon beépítette a YouTube bizonyos moduljait.

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). A YouTube, LLC a Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA) leányvállalata.

A YouTube-modul a jelen weboldal adatkezelő által üzemeltetett és YouTube-modulokkal (YouTube-videókkal) rendelkező egyes oldalainak minden megnyitásakor kezdeményezi, hogy az érintett IT-rendszerének böngészője automatikusan letöltse a megfelelő YouTube-modul megjelenítését. A YouTube-bal kapcsolatos további információk a https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/ oldalon találhatók. E technikai folyamat során a YouTube és a Google tudomást szerez arról, hogy az érintett weboldalunk mely konkrét aloldalait kereste fel.

Amennyiben az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-on, a YouTube weboldalunk érintett által történő minden megnyitásakor és a weboldalunkon történő tartózkodás teljes ideje alatt felismeri, hogy az érintett weboldalunk mely konkrét aloldalait kereste fel. A YouTube és a Google összegyűjti ezeket az információkat, és hozzárendeli őket az érintett YouTube-fiókjához.

Amennyiben az érintett a weboldalunk megnyitásakor be van jelentkezve a YouTube-on, a YouTube és a Google a YouTube-modulon keresztül mindig – független attól, hogy az érintett rákattintott-e a YouTube-videóra vagy sem – információt kap arról, ha az érintett felkereste weboldalunkat. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ a YouTube és a Google számára továbbításra kerüljön, megakadályozhatja azzal, ha weboldalunk megnyitása előtt kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube által a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu oldalon rendelkezésre bocsátott adatvédelmi rendelkezések magyarázatot nyújtanak a személyes adatok YouTube és a Google által történő gyűjtéséről, kezeléséről és használatáról.

§ 5 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének a) pontján alapul azon folyamatoknál, amelyeknél egy bizonyos adatkezelési célhoz hozzájárulást szerzünk be.

A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének b) pontján alapul, amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges.

A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének c) pontján alapul, amennyiben az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének d) pontján alapul, amennyiben az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontján alapul, amennyiben az adatkezelés jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges. Ilyen érdek feltételezhető üzleti tevékenységük végzése közben, és ha az érdekek mérlegelése azt az eredményt hozta, hogy üzleti tevékenységük végzése az érintett érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek.

§ 6 Az adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartama alapszabály szerint a törvényben előírt, mindenkor érvényes megőrzési határidőhöz igazodik. Ennek lejárta után az érintett adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, amennyiben a szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez már nincs rájuk szükség.

Ha a személyes adatok gyűjtésének és kezelésének célja megszűnik, az adatok törlésre kerülnek.

§ 7 Automatizált döntéshozatal

A társaság nem használ automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Letöltés és Szolgáltatások

Share