Juridische mededelingen – beperking van de aansprakelijkheid (disclaimer)

De op dit systeem weergegeven kosteloze informatie dient uitsluitend om u te informeren. Wij staan niet garant voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. De inhoud en informatie van dit systeem impliceren noch garanties of toegezegde eigenschappen in de zin van het Duits Burgerlijk Wetboek, noch kunnen ze als dusdanig geïnterpreteerd worden. Claims kunnen uit informatie, aanbeveling of advisering niet voortvloeien. Aansprakelijkheid voor schade is in principe uitgesloten, voor zover wij niet voor opzet of grove nalatigheid verantwoordelijk gesteld kunnen worden of andere dwingende wettelijke bepalingen in de weg staan.

Wij zijn aansprakelijk voor de inhoud van deze website in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Voor juistheid en volledigheid van de op de website vermelde informatie staan wij niet garant. Verwijzingen en links naar websites van derden betekenen niet dat wij ons de achter de verwijzing of link liggende inhoud eigen maken. De inhoud beargumenteert geen verantwoordelijkheid van ons voor de daar beschikbaar gehouden gegevens en informatie. Wij hebben geen invloed op de achter de link liggende inhoud. Voor een illegale, verkeerde of onvolledige inhoud en voor schade die op grond van de gebruikmaking van een achter de link liggende link veroorzaakt werd, zijn wij dan ook niet aansprakelijk.

Wij behouden ons het recht voor, de website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te wissen. Bovendien behouden wij ons het recht voor, deze juridische mededelingen van tijd tot tijd te modificeren en ze aan de technische en wettelijke ontwikkeling aan te passen.

De op de webpagina’s vermelde merknamen zijn op ons systeem niet in ieder geval als dusdanig gekenmerkt. Wij vestigen er de aandacht op dat deze nochtans aan de regels van het markeringsrecht onderworpen zijn.

De door ons opgemaakte teksten, programma’s, grafische elementen alsook audio- en videobestanden zijn onderworpen aan ons gebruiks- en verwerkingsrecht en mogen uitsluitend met onze toestemming gereproduceerd of verspreid worden.

Indien er uit het gebruik van de in deze catalogus vermelde informatie geschillen van juridische aard voortvloeien, zijn deze uitsluitend aan de regels van Duits recht onderworpen.

Indien bepaalde clausules van deze disclaimer niet of niet meer aan de geldende wettelijke voorschriften voldoen, blijft desondanks de geldigheid van de overige clausules onverminderd van kracht.

Share